Ochrona środowiska

Naturalnie Hortex

dbałość o środowisko Hortex

Polityka środowiskowa

Na terenie wszystkich zakładów wdrożona została norma ochrony środowiska ISO 14001, która definiuje regułę równowagi pomiędzy zachowywaniem rentowności, a minimalizacją wpływu działalności biznesowej na środowisko naturalne. Ponadto zobowiązuje ona firmę do informowania wykonawców i dostawców o zasadach postępowania, które obowiązują w zakładach i których, działając na ich zlecenie zobowiązani są przestrzegać.

Wszystkie zakłady są regularnie modernizowane, ponoszone są znaczne nakłady finansowe na ich unowocześnienie, podniesienie jakości i bezpieczeństwa produktów oraz ochrony środowiska. W zakładach zmniejsza się m.in. zużycie wody przygotowania surowców.

Ograniczenie zużycia energii, paliw i zasobów naturalnych oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska

Firma monitoruje i racjonalizuje zużycie energii elektrycznej i cieplnej, monitoruje zużycie paliw, ogranicza zużycia zasobów naturalnych (woda, węgiel).

Systematycznie ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska (ścieki, ), zapobiega przedostawaniu się do kanalizacji, gleby lub wody dużych ładunków zanieczyszczeń (oleje, smary, paliwo, środki chemiczne).

W zakładach zgodnie z przyjętą w zakładach polityką duży nacisk położono na optymalizację zużycia surowców oraz ich dalsze zagospodarowanie. Pozostałe z procesu produkcji warzywa wykorzystywane są jako karma dla zwierząt, odpady z warzyw trafiają do biogazowi i firm wytwarzających energię elektryczną i cieplną z biogazu.

natomiast z tzw. suszonych wytłoków jabłkowych produkuje się pektyny oraz inne preparaty biologiczne, jak również pasze dla zwierząt. W Rykach powstały w kotłowni przy zakładzie żużel Urząd Miasta wykorzystuje do utwardzania dróg gminnych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania z odpadami są one segregowane, gromadzone w sposób bezpieczny dla środowiska, a później przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom. Systematycznie ograniczana jest ilość odpadów przekazywanych na składowisko poprzez segregację i zagospodarowanie (odzysk, recykling). Firma zapewnia odbiór przez Zleceniobiorcę (jako wytwórcę odpadów) wszystkich odpadów wytworzonych podczas wykonywania prac zleconych poprzez zapewnienie odpowiednich kontenerów na odpady.

Ograniczenie zużycia wody i zmniejszenie ilości ścieków

W zakładach Horteksu przeprowadzono wiele modernizacji służących ograniczeniu zużycia wody podczas mycia (tam, gdzie jest to możliwe stosowane są zamknięte obiegi wody, a na liniach do mrożenia - odzyskiwana woda wykorzystywana jest następnie do mycia posadzek i kanałów. Ilości wody w urządzeniach myjących i blanszownikach są na bieżąco dostosowywane do ilości przerabianego surowca) oraz zmniejszeniu i poprawie jakości ścieków.

W Skierniewicach wybudowano nową oczyszczalnię, zmodernizowano zbiorniki przy oczyszczalni ścieków, zainstalowano instalację antyodorową i przebudowano hydrofornię. W Rykach remontowana jest zakładowa oczyszczalnia ścieków oraz zmoder

Redukcja zużycia energii i ograniczenie emisji CO2

Redukcja zużycia energii i emisji spalin możliwa jest m.in. dzięki modernizacji kotłowni, sprężarek oraz stosowaniu wyższej jakości surowców opałowych we wszystkich 3 zakładach w Rykach, Skierniewicach, Skrzyńsku oraz instalacji urządzeń umożliwiających odzysk ciepła ze sprężarek amoniaku – zakład w Skierniewicach. Dzięki temu Zakład w Skierniewicach zużyje mniej węgla i oleju opałowego, a odzyskane ciepło wystarczy na ogrzanie Zakładu przez całą zimę. Zyska także środowisko dzięki zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 400 ton rocznie.

Ponadto w zakładach systematycznie wymieniane są stare lampy oświetleniowe na nowe o mniejszej mocy. Firma dba o kształtowanie świadomości i postaw naszych pracowników przez przeprowadzanie systematycznych szkoleń dotyczących zasad oszczędzania mediów oraz energii.

 

 

 

Dbając o jakość swoich produktów, firma pamięta także o środowisku.

 

Dbałość o bezpieczeństwo produkcji

Grupa Hortex ma wdrożone procedury na wypadek potencjalnego wystąpienia wycieku lub rozlewu substancji stanowiącej zagrożenie dla środowiska. Zakłady mrożonkowe w Skierniewicach mają zmodernizowaną instalację amoniakalną oraz wyposażone są w specjalny system detekcji amoniakalnej (mają zainstalowane czujniki reagujące nawet na najmniejszą ilość amoniaku, która może wydostać się w przypadku nieszczelności z instalacji chłodniczej), w zakładzie produkującym soki w Skrzyńsku, gdzie zapotrzebowanie na „chłodzenie” z racji charakteru produkcji jest znacznie mniejsze instalacje amoniakalne zastąpiono freonowymi, co zwiększyło bezpieczeństwo i znacznie obniżyło zapotrzebowanie na energię.

Grupa Hortex dokłada wszelkich starań by zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia środowiska poprzez identyfikację zagrożeń i zapobieganie ewentualnym awariom – w ramach procedur prowadzone są bieżące audyty zewnętrzne i wewnętrzne, szkolenia odpowiednich służb wewnętrznych, firma współpracuje z instytucjami państwowymi.

Optymalizacja zużycia surowca i zagospodarowanie odpadów

W zakładach zgodnie z przyjętą polityką duży nacisk położono na optymalizację zużycia surowców oraz ich dalsze zagospodarowanie odpadów. Pozostałe z procesu produkcji warzywa wykorzystywane są jako karma dla zwierząt, odpady z warzyw trafiają do biogazowi i firm wytwarzających energię elektryczną i cieplną z biogazu, z tzw. suszonych wytłoków jabłkowych produkuje się preparaty biologiczne, jak również pasze dla zwierząt.

Zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania z odpadami są one segregowane, gromadzone w sposób bezpieczny dla środowiska, a później przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom. Systematycznie ograniczana jest ilość odpadów przekazywanych na składowisko poprzez segregację i zagospodarowanie (odzysk, recykling). Firma zapewnia odbiór przez Zleceniobiorcę (jako wytwórcę odpadów) wszystkich odpadów wytworzonych podczas wykonywania prac zleconych poprzez zapewnienie odpowiednich kontenerów na odpady.

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowany jest przez organizacje odzysku, a w zakresie opakowań wielomateriałowych przez udział w porozumieniu organizacji samorządu gospodarczego z marszałkiem województwa. Obowiązek odzysku i recyklingu realizowany jest w całości, zgodnie z określonymi na dany rok progami.