Sąd wydał postanowienie o zabezpieczenie roszczeń Hortex

25 kwietnia 2016

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji zaprzeczających nieprawdziwym twierdzeniom panów Andrzeja Pyłki i Jana Kazimierza Pyłki jakoby doszło do zmian w składzie udziałowców i organów spółki Ren sp. z o.o. („Ren”), Hortex Holding S.A. (dalej „Hortex”) informuje, że podjął szereg środków prawnych mających na celu uniemożliwienie drugiej stronie prowadzenie dalszych bezprawnych działań, m.in., złożył do sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia przeciwko byłym właścicielom Ren („Sprzedający”). Sąd uwzględnił wniosek Hortex.

 

W ocenie Sądu Hortex uprawdopodobnił zarówno swoje roszczenie o ustalenie bezskuteczności oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedających od umowy sprzedaży udziałów Ren, jak i istnienie interesu prawnego po stronie Hortex w udzieleniu mu zabezpieczenia jego roszczenia przeciwko Sprzedającym. Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2016 r., doręczonym Hortex w dniu 22 kwietnia 2016 r., Sąd udzielił Hortex zabezpieczenia jego roszczenia poprzez ustalenie, że na czas trwania postępowania oświadczenie o odstąpieniu przez Sprzedających od umowy sprzedaży udziałów nie wywołuje skutków prawnych. Zabezpieczenie to jest wykonalne i skuteczne od chwili podpisania sentencji.

 

Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym, bez żadnych wątpliwości, jedynym wspólnikiem Ren sp. z o.o. jest Hortex Holding S.A., a Zarząd składa się z Prezesa Zarządu w osobie pana Remigiusza Czerneckiego i Członków Zarządu w osobach pana Michała Hryca i pana Andrzeja Formasa, jako osób uprawnionych do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Ren sp. z o.o., co też wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Informujemy również, że wbrew rozpowszechnianym plotkom, Spółka Ren prowadzi normalną, niezakłóconą działalność operacyjną, posiada pełną dostępność towaru, terminowo reguluje wszelkie swoje zobowiązania, a jej przychody dynamicznie rosną.

 

Tagi

PLIKI